Členovia koalície

Amnesty International je najväčšia ľudsko-právna mimovládna organizácia na svete – celosvetové hnutie takmer 2,5 miliónov ľudí z viac než 150 krajín a regiónov sveta usilujúcich sa o dodržiavanie ľudských práv na celom svete. 
Asociácia komunitných nadácií Slovenska vznikla v r.2003 a v súčasnosti združuje 8 komunitných nadácií. Poslaním AKNS je rozvoj komunitných nadáciína Slovensku a vytváranie partnerstiev s darcami a inými inštitúciami.

 

  Centrum pre filantropiu sa svojimi aktivitami usilujeme o povzbudenie filantropického správania medzi jednotlivcami i firmami a posilňovanie občianskej spoločnosti. Našou snahou je tak spájať tých, ktorí chcú darovať svoje zdroje - s tými, ktorí pomoc potrebujú, ako aj rozvíjať a rozširovať myšlienkový i fyzický priestor pre pôsobenie aktívnych ľudí vo verejný prospech.

 

Poslaním organizácie Človek v ohrození je účinne pomáhať ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojnových konfliktov, prírodných katastrof a autoritárskych režimov. Vzdelávacími a osvetovými aktivitami na Slovensku sa snažíme prispieť k budovaniu otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti. Aktivity organizácie možno rozdeliť do štyroch skupín- humanitárna pomoc, rozvojová spolupráca, podpora ľudských práv a vzdelávacie a osvetové aktivity na Slovensku, kde patrí i Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet.

 

Krása, krehkosť a jedinečnosť, takým je kvet, ktorý je aj symbolom občianskeho združenia Divé maky. A rovnaké slová vystihujú aj talent, ktorý v sebe nosia mnohé rómske deti z celého Slovenska. Ich rodinné alebo sociálne podmienky im však nedovoľujú vždy tento dar rozvíjať. OZ Divé maky im dáva šancu na vzdelanie, motivujeme ich k lepším výkonom, učíme cieľavedomosti aj vytrvalosti. Divé maky vznikli roku 2005 ako program, ktorý bol súčasťou občianskeho združenia PRO DONUM a od októbra 2008 existuje ako samostatné občianske združenie. Členmi Koalície sa stali v apríli 2012.

 

 
eRko je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Mladí ľudia – dobrovoľníci z viac ako 250 obcí sa vo svojom voľnom čase pravidelne venujú deťom. Prežívajú s nimi radosti a starosti všedných dní na stretkách, výletoch, táboroch a rozličných iných podujatiach.

 

Fórum donorov je asociácia popredných organizácií, ktoré poskytujú granty tretím osobám. Víziou organizácií združených vo Fóre donorov je spoločnosť, v ktorej sú mimovládne neziskové organizácie uznávanou súčasťou spoločnosti, ich aktivity sú vítané, všestranne podporované a aktívne prispievajú k riešeniu celospoločenských problémov.

 

Greenpeace je nezisková mimovládna organizácia ochrancov životného prostredia aktívna vo viac ako 40tich krajinách sveta. Aby si organizácia zachovalastopercentnú nezávislosť, neprijímame dary od vlád, priemyslu či politických strán. Greenpeace sa zameriava hlavne na problémy celosvetového významu ohrozujúce životné prostredie ako aj ľudské zdravie.

 

Poslaním Nadácie Integra je vytvárať ekonomické príležitostí pre dôstojný život znevýhodnených prostredníctvom vzdelávania a podpory.

 

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitnú v najrôznejších životných situáciách. Nadácia im spolu s partnermi poskytuje pomoc, podporuje ich mnohostranný rozvoj, posilňuje participáciu detí na rozhodovaní a rešpektuje ich ako rovnocenných partnerov.

 

Slovenská katolícka charita ako neštátna nezisková organizácia poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie.

 

Hlavnou oblasťou pôsobenia Slovenského centra fundraisingu je oblasť získavania zdrojov (fundraising) a financovania verejno- a súkromnoprospešných aktivít.

 

Detský fond UNICEF vznikol na pomoc deťom, ktoré zasiahla druhá svetová vojna. Neskôr sa jeho pôsobnosť rozšírila a dnes pomáha najviac ohrozeným a zraniteľným deťom na celom svete.

 

Občianske združenie WellGiving je prevídzkovateľom portálu www.dakujeme.sk, ktorý slúži tým, čo chcú pomôcť ovdovelým matkám a ich deťom, viacdetným rodinám, ľuďom v núdzi, deťom s postihnutím, chorým, či nadaným študentom alebo „neziskovke," ktorá má ich dôveru a hľadá financie na realizáciu svojich aktivít.

 

 

Kontakt

Easy Giving - Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva
c/o Centrum pre filantropiu
Kozia 11
811 03 Bratislava

polakovic (a) changenet . sk
tel.: +421 (0) 905 324 987

© 2011 Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode