Pracovné skupiny

Členovia Koalície pre podporu individuálneho darcovstva môžu za účelom efektívneho plnenia spoločného účelu Koalície vytvoriť pracovné skupiny. Pracovná skupina slúži na realizáciu jednej ucelenej činnosti súvisiacej s dosahovaním cieľov koalície. Pracovné skupiny pozostávajú z delegovaných zástupcov členov koalície a na ich čele stojí zvolený vedúci.

Pracovná skupina si môže pre svoju prácu prizvať osoby, ktoré nie sú členmi koalície. Vedúci pracovnej skupiny musí byť členom niektorej členskej organizácie koalície. Vo vymedzenom okruhu činností, pre ktoré bola zriadená, je oprávnená vystupovať a konať v mene všetkých Členov Koalície.

Pracovná skupina pri výkone činnosti, na ktorú bola vytvorená, koordinovane postupuje s príbuznými pracovnými skupinami. V prípade nezhody a nejasností medzi členmi pracovnej skupiny vo veci činnosti, pre ktorú bola pracovná skupina zriadená, vedúci pracovnej skupiny predloží vec na rozhodnutie členom koalície.

Pracovná skupina informuje členov koalície o svojej činnosti prostredníctvom predkladania pravidelných správ a zverejňovaním relevantných informácií na webovej stránke koalície. Časový interval medzi poskytnutím pravidelných správ o činnosti pracovnej skupiny by nemal byť dlhší ako tri mesiace. Podrobné pravidlá fungovania pracovných skupín môžu byť upravené formou interného dokumentu koalície.

 

Kalendár stretnutí:

Kontakt

Easy Giving - Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva
c/o Centrum pre filantropiu
Kozia 11
811 03 Bratislava

polakovic (a) changenet . sk
tel.: +421 (0) 905 324 987

© 2011 Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode