Rámcová dohoda o spolupráci

 

RÁMCOVÁ DOHODA O SPOLUPRÁCI
mimovládnych neziskových organizácií
v Koalícii pre podporu individuálneho darcovstva
uzatvorená v zmysle ustanovení § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka
(ďalej len „Dohoda“)

medzi členmi koalície

(ďalej spolu len „MNO“ alebo „Člen“)


PREAMBULA

My dolupodpísané mimovládne neziskové organizácie:
a) uvedomujúc si dôležitosť a univerzálnu potrebu posilňovania solidarity medzi ľuďmi, komunitami, národmi, podpory sociálneho kapitálu premosťujúceho rozdiely medzi ľuďmi,
b) dlhodobo sa usilujúc o scitlivovanie slovenskej verejnosti k témam, ako je darcovstvo, ľudské a občianske práva, zdravotná prevencia, životné prostredie, humanitárna a rozvojová pomoc, pomoc chudobným, chorým a inak znevýhodneným, ako aj tým, ktorí si nevedia sami pomôcť, marginalizovaným komunitám u nás i v zahraniči, pomoc deťom, seniorom, ľuďom s postihnutím;
c) uvedomujúc si význam a potrebu zvyšovania transparentnosti mimovládnych neziskových organizácií, a predovšetkým tých, ktoré oslovujú verejnosť s cieľom získania finančnej podpory
d) chceme podporovať praktické kroky vedúce k zvyšovaniu transparentnosti neziskových organizácií, spolupráce medzi nimi a dodržiavania etických štandardov v procese oslovovania verejnosti a získavania finančných prostriedkov na vyššie uvedené ciele
e) prejavujeme touto Dohodou náš spoločný a deklarovaný záujem vytvárať platformu pre vzájomnú spoluprácu, presadzovanie spoločných cieľov, odstraňovanie bariér pre individuálneho darcovstvo a zdieľanie skúseností medzi nami na poli fundraisingu od individuálnych darcov
f) s cieľom zvyšovať kultúru individuálneho darcovstva a zvyšovať kultúru získavania prostriedkov na všeobecne prospešnú činnosť od individuálnych darcov
súhlasíme s nasledovným:


Článok I.
Základné ustanovenia

1. Predmetom tejto Dohody je vytvorenie spoločného združenia MNO s názvom „Koalícia pre individuálne darcovstvo“ (ďalej len „Koalícia“) za účelom spoločného postupu pri dosiahnutí cieľov vymedzených v článku II. tejto Dohody ako aj vymedzenie základných pravidiel fungovania Koalície a práva a povinností MNO ako členov Koalície. Koalícia vzniká ako združenie bez právnej subjektivity a pri obstarávaní záležitostí Koalície každý Člen vystupuje a koná vo vlastnom mene. Členstvom v Koalícií sa členské MNO nevzdávajú práva konať ako plne autonómne a slobodné organizácie.

2. Podpísaním alebo pristúpením k tejto Dohode sa Člen dobrovoľne a verejne hlási k hodnotám vyjadreným v Preambule tejto Dohody, pristupuje k spoločnému postupu na dosiahnutie cieľov Koalície a splnomocňuje Koalíciu na hájenie jej záujmov najmä vo vzťahoch k orgánom verejnej správy, bankovým inštitúciám, ďalším organizáciám a verejnosťou.

 

Článok II.
Účel Koalície pre podporu individuálneho darcovstva

1. Účelom vytvorenia Koalície je presadzovanie hodnôt vyjadrených v Preambule tejto Dohody, a to najmä:

a. podporovať rozvoj priaznivých podmienok pre individuálne darcovstvo na Slovensku;

b. presadzovať spoločné záujmy Členov a odstraňovať prekážky, ktoré proces darcovstva komplikujú alebo znemožňujú;

c. vytvárať platformu pre vzájomnú spoluprácu a zdieľanie skúseností medzi neziskovými organizáciami na poli fundraisingu od individuálnych darcov.

 

Článok III.
Členstvo a zánik členstva v Koalícii pre podporu individuálneho darcovstva

1. Koalícia vzniká ako otvorené združenie s neobmedzeným počtom členov. Členom Koalície so všetkými právami a povinnosťami môžu byť len mimovládne neziskové organizácie, ktoré sa stotožnia s hodnotami a cieľmi Koalície vyjadrenými v Preambule a podpíšu túto Dohodu alebo k tejto Dohode pristúpia prostredníctvom dodatku.

2. Každá mimovládna nezisková organizácia podpisujúca túto Dohodu sa pre účely tejto Dohody považuje za zakladajúceho Člena. Pre vznik členstva pristupujúcich mimovládnych neziskových organizácií sa vyžaduje kumulatívne splnenie dvoch podmienok:

a. za člena Koalície navrhnú aspoň traja právoplatní členovia Koalície;

c. s jej členstvom v Koalícii súhlasia aspoň 2/3 (slovom dve tretiny) právoplatných Členov.

Členské organizácie pri rozhodovaní o prijatí nového člena prihliadajú najmä na:

  • neziskový charakter organizácie - organizácia nieje založená a prevádzkovaná za účelom podnikania, prípadný zisk nieje rozdelený medzi fyzické osoby, ale je používaný pre všeobecne prospešné účely – vrátane investícií do rozvoja organizácie,
  • právnu formu - občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, nadácia, neinvestičný fond, účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti,
  • dĺžku existencie – dĺžka existencie je min. 2 roky,
  • sídlo na území SR,
  • verejná výročná správa.

Pristupujúca organizácia sa právoplatným Členom Koalície stane dňom, kedy dodatok o pristúpení k tejto Dohode nadobudne účinnosť. Dodatok o pristúpení musí byť ku dňu nadobudnutia jeho účinnosti buď:

a. podpísaný pristupujúcou organizáciou ako aj aspoň 2/3 (slovom dve tretiny) právoplatných Členov,
alebo:

b. podpísaný pristupujúcou organizáciou a k dodatku sa priloží zápis z hlasovania, kde aspoň 2/3 (slovom dve tretiny) právoplatných Členov súhlasilo so vznikom členstva pristupujúcej organizácie.
Členstvo v koalícii môže byť podmienené zaplatením ročného členského príspevku podľa článku V. tejto Dohody.

3. Členstvo v Koalícii zaniká:

a. vystúpením z Koalície, ktoré musí byť elektronicky alebo písomne doručené Koalícii

b. vylúčením Člena prostredníctvom uznesenia ostatných Členov Koalície, pričom návrh na takéto uznesenie musia podať súčasne aspoň traja členovia koalície a musí ho odsúhlasiť aspoň 2/3 (slovom dve tretiny) právoplatných Členov,

c. zánikom členskej organizácie,

d. nezaplatením schváleného ročného príspevku v termíne stanovenom Členmi Koalície, ak sa jeho zaplatenie vyžaduje.

 

Článok IV.
Práva a povinnosti Členov Koalície pre podporu individuálneho darcovstva

1. Každý člen Koalície má základnú povinnosť vyvíjať činnosť na dosiahnutie dojednaného účelu spôsobom určeným v Dohode a zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie tohto účelu.

2. Členovia združenia sa zaväzujú pracovať na dosiahnutí Účelu stanoveného v Článku II. tejto Dohody.

3. Ďalšie práva a povinnosti členov Koalície sú najmä:

a. právo rozhodovať o členstve v Koalícii (prijímanie nových členov a zrušenie členstva);

b. právo každého Člena na pravidelné informácie o hospodárskom stave Koalície;

c. právo podieľať sa na rozhodovaní o určení výšky ročných príspevkov a o spôsobe ich použitia;

d. právo schvaľovať vytvorenie pracovnej skupiny a splnomocnencov Koalície;

e. povinnosť dodržiavať ustanovenia tejto Dohody.

4. Členovia si môžu zadefinovať ďalšie práva a povinnosti prostredníctvom interného dokumentu, napríklad vo forme etického kódexu fundraisingu od individuálnych darcov.

5. Členovia Koalície na základe súhlasu väčšiny môžu poveriť jedného z Členov Koalície zabezpečovaním servisu Koalície.

 

Článok V.
Ročný príspevok

1. Členovia koalície môžu rozhodnúť o zavedení ročného príspevku pre členov koalície.

2. O výške, lehote a spôsobe platenia a použitia ročného príspevku rozhodujú Členovia Koalície konsenzuálne (v zmysle článku VIII. tejto Dohody).

3. Správou poskytnutých ročných príspevkov môže byť písomne poverený niektorý z Členov Koalície (ďalej len „Pokladník“). Ak tak nie je dohodnuté, príspevky spravuje vždy ten Člen Koalície, ktorý ich poskytol. V takomto prípade je Člen Koalície povinný písomným oznámením oddeliť tieto prostriedky od ostatného svojho majetku.

4. Poskytnuté príspevky členov, ako aj iné veci určené podľa druhu, sú v spoluvlastníctve všetkých Členov Koalície v pomere k ich výške, a to oznámením o ich oddelení od ostatného majetku Člena alebo odovzdaním poverenému Členovi Koalície.

 

Článok VI.
Pracovné skupiny Koalície

1. Členovia Koalície môžu za účelom efektívneho plnenia spoločného účelu Koalície vytvoriť pracovné skupiny. Pracovná skupina slúži na realizáciu jednej ucelenej činnosti súvisiacej s dosahovaním cieľov Koalície.

2. Pracovné skupiny pozostávajú z delegovaných zástupcov Členov Koalície a na ich čele stojí zvolený vedúci.

3. Pracovná skupina so súhlasom Členov Koalície si môže pre svoju prácu prizvať osoby, ktoré nie sú Členmi členských organizácií Koalície, pričom platí, že vedúci pracovnej skupiny musí byť členom niektorej členskej organizácie Koalície.

4. Pracovná skupina vo vymedzenom okruhu činností, pre ktoré bola zriadená, je oprávnená vystupovať a konať v mene všetkých Členov Koalície.

5. Pracovná skupina pri výkone činnosti, na ktorú bola vytvorená, koordinovane postupuje s príbuznými pracovnými skupinami. V prípade nezhody a nejasností medzi členmi pracovnej skupiny vo veci činnosti, pre ktorú bola pracovná skupina zriadená, vedúci pracovnej skupiny predloží vec na rozhodnutie Členom Koalície. Pracovná skupina informuje Členov Koalície o svojej činnosti prostredníctvom predkladania pravidelných správ a zverejňovaním relevantných informácií na webovom sídle Koalície, ak je zriadené. Časový interval medzi poskytnutím pravidelných správ o činnosti pracovnej skupiny by nemal byť dlhší ako tri mesiace. Podrobné pravidlá fungovania pracovných skupín môžu byť upravené formou interného dokumentu Koalície.

6. Relevantnými informáciami, ktoré je povinná pracovná skupina predkladať, sa rozumejú:

a. náplň a ciele pracovnej skupiny,

b. zoznam Členov pracovnej skupiny,

c. významné aktivity a ich výstupy.

 

Článok VII.
Splnomocnenci Koalície

1. Ak si činnosť Koalície vyžaduje jej zastupovanie voči iným právnickým osobám alebo fyzickým osobám, Členovia Koalície si zvolia dvojtretinovou väčšinou osobu Splnomocnenca, a to pre jednu činnosť alebo pre viacero činností.

 

Článok VIII.
Rozhodovanie Koalície

1. Koalícia rozhoduje formou verejného hlasovania všetkých jej Členov. Za Člena Koalície koná jej štatutárny zástupca alebo iný člen organizácie, ktorého člen ho na to písomne splnomocnil. Každý Člen Koalície má jeden hlas.

2. Pri rozhodovaní Člen Koalície hlasuje dohodnutou formou, a to osobne alebo technickou formou (Web, e-mail, SMS atď.). Pre tento účel každému Členovi Koalície budú pridelené údaje na identifikáciu pre hlasovanie, a to prístupové meno a heslo, prípadne iné identifikačné údaje (ďalej len „identifikačné údaje“). Člen Koalície je povinný nakladať s identifikačnými údajmi spôsobom zamedzujúcim ich strate, odcudzeniu alebo zneužitiu, pričom v prípade ich straty, odcudzenia alebo zneužitia je povinný o tom bezodkladne informovať ostatných Členov Koalície alebo zástupcu organizácie, ktorá bola Koalíciou poverená pre ňu vykonávať servisnú činnosť.

3. Návrh na hlasovanie môže dať každý Člen Koalície. Ak sa uskutočňuje hlasovanie prostredníctvom technických prostriedkov, za uskutočnenie hlasovania, prípadne dodanie technických prostriedkov je zodpovedný technický administrátor, pričom tak koná na základe výzvy Člena Koalície, ktorý dal návrh na hlasovanie. Zároveň je technický administrátor zodpovedný za doručenie výzvy na hlasovanie všetkým Členom. Na základe súhlasu väčšiny Členov Koalície technickou administráciou môže byť poverený niektorý z Členov Koalície, pričom podrobnosti o právach a povinnostiach technického administrátora môžu byť upravené v internom dokumente Koalície. Ak nie je technický administrátor určený, jeho funkciu automaticky preberá členská organizácia poverená servisnou činnosťou Koalície.

4. Čas na vykonanie vyhláseného hlasovania technickou formou je stanovený na 7 kalendárnych dní odo dňa vyhlásenia hlasovania. Na žiadosť Člena sa v odôvodnených naliehavých prípadoch termín hlasovania skráti najmenej na 2 kalendárne dni odo dňa vyhlásenia hlasovania. V tomto prípade za zabezpečenie hlasovania a doručenie výzvy zodpovedá Člen Koalície, ktorý o skrátenie termínu požiadal – ak sa nedohodne inak s členskou organizáciou poverenom servisom Koalície.

5. Ak nie je stanovené inak, Členovia Koalície rozhodujú v bežných otázkach dvojtretinovou väčšinou všetkých jej Členov a v závažných otázkach konsenzuálnou dohodou. Pre účely tejto Dohody otázka je považovaná za závažnú, ak ju za závažnú vyhlásia aspoň traja Členovia Koalície. Konsenzuálnou dohodou sa rozumie hlasovanie všetkých Členov Koalície, pri ktorom nikto neuplatní právo veta. Nezahlasovaním člena Koalície v čase určenom na hlasovanie sa má za to, že Člen Koalície v otázke bežnej nehlasoval PROTI a v otázke závažnej neuplatnil právo veta.

6. Podrobnosti o organizácii, technike a úhrade nákladov hlasovania môžu byť spresnené v internom dokumente Koalície. Do prijatia dokumentu o podmienkach hlasovania, hlasovanie prebieha s využitím uzavretej e-mailovej konferencie, pričom úhradu prípadných a opodstatnených nákladov na realizáciu hlasovania v skrátenom termíne znáša Člen, ktorý navrhol hlasovanie v skrátenom termíne.

7. Členovia Koalície reprezentovaní svojimi zástupcami sa osobne stretávajú aspoň raz ročne. Stretnutie môže zvolať ktorýkoľvek Člen Koalície. Termín, miesto a program stretnutia musí zvolávateľ oznámiť ostatným Členom Koalície aspoň 7 kalendárnych dní pred plánovaným dňom stretnutia.

8. Stretnutie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina Členov Koalície. Ak sa na stretnutí prijíma rozhodnutie, každý Člen má pri hlasovaní jeden hlas. Na stretnutiach sa rozhoduje hlasovaním dvojtretinovej väčšiny prítomných Členov Koalície v otázkach bežných a konsenzuálnou dohodou v otázkach závažných. Otázka sa považuje za závažnú, ak ju za závažnú vyhlásia aspoň traja Členovia Koalície. Konsenzuálnou dohodou sa rozumie hlasovanie všetkých prítomných Členov Koalície (aj zdržanie sa hlasovania), pri ktorom nie je uplatnené právo veta.

9. Člen Koalície je oprávnený splnomocniť na zastupovanie na stretnutí iného Člena Koalície, pričom v splnomocnení určí rozsah a prípadné obmedzenia v hlasovacom práve. Takéto splnomocnenie sa vydáva písomne a splnomocniteľ musí byť štatutárom splnomocňujúcej organizácie alebo ním poverený zástupca. Člen, ktorý vydal splnomocnenie na zastúpenie na stretnutí sa považuje za prítomného. Jedna osoba zúčastňujúca sa na stretnutí môže súčasne zastupovať najviac jedného ďalšieho Člena Koalície.

 

Článok IX.
Ukončenie činnosti Koalície a vzájomné vyrovnanie

1. Pri rozpustení Koalície majú Členovia nárok na vrátenie hodnôt poskytnutých k účelu Koalície a vyrovnajú si medzi sebou majetok získaný výkonom spoločnej činnosti Koalície rovnakým dielom.

 

Článok X.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Táto Dohoda je účinná dňom podpisu všetkými zúčastnenými stranami.

2. Na právne vzťahy touto Dohodou neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a ďalších účinných právnych predpisov.

3. Koalícia je oprávnená vydávať rôzne interné dokumenty spresňujúce jej organizáciu a fungovanie, ktoré sú po ich odsúhlasení pre Členov Koalície záväzné.

4. Túto Dohodu je možné meniť a dopĺňať formou písomných dodatkov označených príslušným poradovým číslom a podpísaným oprávnenými zástupcami členských organizácií Koalície. Akékoľvek dodatky k tejto Dohode musia mať písomnú formu a musia byť priebežne číslované a zverejnené na webovej stránke Koalície – ak je takáto vytvorená. Každý dodatok je neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody.

5. Dohoda, jej dodatky ako aj interné dokumenty sa zverejňujú na webovom sídle Koalície, ak je zriadené.

6. Táto Dohoda je vyhotovená v 12-tich vyhotoveniach, pričom každý zakladajúci člen obdrží jedno vyhotovenie.

Zmluvné strany tejto Dohody vyhlasujú, že Dohodu si prečítali, s jej obsahom súhlasia, bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni a za inak nevýhodných podmienok a že im nie sú v dobe podpisu dohody známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

Kontakt

Easy Giving - Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva
c/o Centrum pre filantropiu
Kozia 11
811 03 Bratislava

polakovic (a) changenet . sk
tel.: +421 (0) 905 324 987

© 2011 Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode