Verejné zbierky

 • Ak umiestnim výzvu na podporu neziskovej organizácie či konkrétneho projektu na našu alebo inú webstránku, musím to ohlasovať ako verejnú zbierku?

  V súlade s § 1 ods. 2 zákona č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách „verejné zbierky sa konajú na miestach a v priestoroch všeobecne prístupných alebo pri kultúrnych, športových a iných verejných podujatiach. Zbierky z domu do domu možno konať iba vo výnimočných prípadoch.”

  Z dôvodu, že získavanie financií sa nekoná na miestach a v priestoroch všeobecne prístupných alebo pri kultúrnych, športových a iných verejných podujatiach, nie je povinnosťou MVO registrovať získavanie financií prostredníctvom internetovej stránky na Ministerstve vnútra SR.

  GPL, 16.6.2011

 • Kedy Podlieha oslovenie verejnosti so žiadosťou o poskytnutie finančnej podpory mimovládnej organizácii ohlasovacej povinnosti, resp. má znaky verejnej zbierky a kedy nie?

  Odpoveď

  a) V prípade ak mimovládna organizácia oslovuje širokú verejnosť v rámci svojich fundraisingových aktivít s cieľom podpory organizácie ako takej, t.j. nie presne vymedzený verejnoprospešný účel použitia prijatých finančných prostriedkov, iba podpora organizácie vo všeobecnosti, organizácia nepotrebuje na takéto aktivity schválenie verejnej zbierky.


  b) Ak však organizácia žiada o podporu vopred určeného verejnoprospešného účelu (napr. UNICEF formou verejnej zbierky - PAKISTAN: Pomoc deťom, ktoré zasiahli monzúnové záplavy, HAITI: Pomoc deťom po zemetrasení na Haiti a iné) ide o verejnú zbierku na základe čoho sa bude postupovať podľa zákona o verejných zbierkach. Jedným z možných spôsobov konania verejných zbierok je zriadenie a zverejnenie účtov v peňažných ústavoch na zasielanie príspevkov.  

   

  Vysvetlenie

  1) ak mimovládna organizácia žiada finančnú podporu od verejnosti na podporu v súlade s predmetom jej činnosti nie je potrebná žiadna ohlasovacia činnosť a takáto aktivita nie je považovaná za verejnú zbierku. V prípade, že dochádza k priamemu oslovovaniu verejnosti na podporu činnosti organizácie (napríklad Direct mailom alebo Direct dialógom) odporúčame zverejniť okrem čísla účtu, na ktorý sa finančné prostriedky budú zasielať aj variabilný symbol, na základe čoho bude organizácia vedieť identifikovať účel platby. Pri fundraisingových aktivitách je zároveň dôležité, aby sa postupovalo v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

  2) V prípade že mimovládna organizácia chce podporiť vopred určený verejnoprospešný účel (napr. pomoc pre chudobných v rozvojových krajinách, ochrana kultúrnej pamiatky, podpora študentov) bude potrebovať povolenie na organizovanie verejnej zbierky v súlade so Zákonom o verejných zbierkach.

   

  Právne odôvodnenie

  V súlade s § 1 ods. 1 Zákona o verejných zbierkach „verejné zbierky sú zbierky usporadúvané na získanie prostriedkov od občanov a organizácií na vopred určený verejnoprospešný účel dobrovoľným poskytovaním príspevkov.“ Na základe uvedeného za verejnú zbierku možno považovať zbierku, ktorá spĺňa znaky uvedené v predmetnom ustanovení zákona, ktorými sú:

  a) snaha o získanie prostriedkov od občanov a organizácií,
  b) vopred určený verejnoprospešný účel,
  c) dobrovoľnosť poskytovania príspevkov.

   

  V prípade ak mimovládna organizácia nesplní uvedené podmienky, ktoré upravuje Zákon o verejných zbierkach nebude môcť byť takáto iniciatíva a prijímanie finančných prostriedkov považovaná za verejnú zbierku.

  Ak však mimovládna organizácia vopred určí verejnoprospešný účel získavania finančných prostriedkov, ktorý je podstatný z hľadiska posúdenia či ide o verejnú zbierku a splní ostatné podmienky, bude postupovať v súlade so Zákonom o verejných zbierkach, ktorý upravuje podmienky:

  a) kto verejnú zbierku povoľuje,
  b) kedy možno verejnú zbierku povoliť,
  c) spôsob konania zbierok a pod.

   

  Organizácia usporadúvajúca zbierku v súlade s § 1 ods. 3 zákona o verejných zbierkach „oboznámi so zámerom vykonať zbierku

  a) výzvou k občanom a organizáciám v tlači, rozhlase, televízii alebo iným spôsobom, aby prispeli na účel zbierky,
  b) oznámením, že vo vstupnom alebo v cene predmetu, ktorý sa predáva, je zahrnutý aj príspevok na účel zbierky.“

   

  Podľa § 3 ods. 1 a § 5 zákona o verejných zbierkach „zbierku môže usporiadať len organizácia, a to na základe povolenia, ktoré na jej písomnú žiadosť vydá orgán štátnej správy.
  Zbierku, ktorej výnos sa má použiť v Slovenskej republike, povoľuje

  a) obvodný úrad, ak sa má konať v jeho územnom obvode,
  b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“), ak sa má konať na území presahujúcom územný obvod obvodného úradu.“

   

  "Za verejnú zbierku sa nepovažuje: 1

  • zbierka konaná politickými stranami, spolkami, občianskymi združeniami a ďalšími spoločenskými organizáciami a združeniami medzi ich členmi vyberaním príspevkov, predajom známok, odznakov a podobných predmetov, ktorej výnos má byť použitý na plnenie ich úloh;
  • zbierky konané v kostoloch, modlitebniach a iných miestnostiach určených na kultové obrady, ktorých výnos je určený na podporu činnosti cirkví a štátom uznaných náboženských spoločností;
  • poskytovanie vecných darov a darov na konkrétnu činnosť organizátora zbierky;
  • poskytovanie milodarov fyzickým osobám;
  • poskytovanie podielu zo zaplatenej dane;
  • poskytovanie príjmov z nadačného fondu;
  • poskytovanie darov podľa Občianskeho zákonníka;
  • dobrovoľné zbierky konané obcami;
  • zbierky konané neinvestičnými fondmi."

   

  V prípade neinvestičných fondov je právna úprava špecifická.

  Zákon o neinvestičných fondoch samostatne upravuje niektoré ustanovenia o verejných zbierkach. V súlade s § 20 ods. 1 zákona o neinvestičných fondoch „fond je oprávnený usporiadať verejnú zbierku na získanie peňažných prostriedkov na financovanie svojho účelu.2“ Výnos z verejnej zbierky môže fond v súlade s § 23 ods. 3 zákona o neinvestičných fondoch „použiť len na účel, na ktorý sa verejná zbierka usporiadala, a vo vymedzenom rozsahu na správu fondu. O použití nevyčerpaných prostriedkov verejnej zbierky rozhodne správna rada fondu a o svojom rozhodnutí informuje verejnosť spôsobom ako pri vyhlásení verejnej zbierky.

   


   2 Pozn.: (1) Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
  (2) Podľa tohto zákona sa za všeobecne prospešný účel považuje najmä:

  a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
  b) ochrana ľudských práv,
  c) ochrana a tvorba životného prostredia,
  d) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
  e) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
  f) rozvoj sociálnych služieb.

  GPL, 25.11.2010

Kontakt

Easy Giving - Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva
c/o Centrum pre filantropiu
Kozia 11
811 03 Bratislava

polakovic (a) changenet . sk
tel.: +421 (0) 905 324 987

© 2011 Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode