Kurz SCF: Fundraising pre začiatočníkov

20.02.2012 10:52

 


Slovenské centrum fundraisingu otvára vzdelávací kurz o základoch získavania zdrojov (fundraisingu) pre všetkých záujemcov a záujemkyne z mimovládnych a verejnoprospešných organizácií, ktorí čelia výzvam spojeným s financovaním a udržateľnosťou svojej organizácie či projektov.

 


 • Dátum: 21.-22.3.2012 (streda-štvrtok) v čase 13.00-17.00 hod. (streda 21.3.2012) a 9:00-17.00 hod. (štvrtok 22.3.2012)

 

Charakteristika:

 • Vzdelávací kurz sa zameriava na rozvoj práce s individuálnymi a firemnými darcami, len okrajovo sa dotýka získavania zdrojov cez grantový fundraising.
 • Prostredníctvom prezentácií, diskusií, práce v skupinách, riešení problémov vlastných organizácií, ako aj video a iných praktických ukážok budú mať účastníci kurzu možnosť načerpať informácie o tom, čo je potrebné pre efektívny fundraising, budovanie vzťahov a prácu s darcami a partnermi, rozvíjanie fundraisingu v rámci organizácie, komunikáciu a budovanie značky ako aj použitie a vyhodnocovanie rôznych metód získavania zdrojov.
 • Konkrétne príklady z domova i zahraničia poukážu na najnovšie trendy a budú slúžiť ako inšpiratívne návody na zlepšenie fundraisingu vo vlastných organizáciách. Vzdelávací kurz čerpá z dlhoročných skúseností a poznatkov lektorov v oblasti financovania a fundraisingu pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré sprostredkujú účastníkom kurzu.

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený všetkým, ktorí:

 • majú záujem o získanie základného prehľadu a informácií, ktoré sú potrebné pre efektívne získavanie zdrojov,
 • sa potrebujú zorientovať v dynamicky rozvíjajúcej sa práci s darcami a partnermi, ktorá sa dotýka každej organizácie,
 • potrebujú posilniť strategický prístup k financovaniu a profesionalizovať získavanie zdrojov pre svoju činnosť.

 

Témy kurzu:

 • Fundraisingové prostredie na Slovensku

Kultúrno-spoločenské prostredie, vývoj, zmeny, trendy, výzvy.

 • Organizačné predpoklady pre rozvoj fundraisingu v MNO

Vízia, identita, rozpočet, organizačná štruktúra, správna rada a manažment.

 • Strategické plánovanie fundraisingu

Zdroje financovania, fundraisingový cyklus, kroky strategického plánovania, prepojenie s kampaňami/projektami.

 • Budovanie a rozvíjanie vzťahov s darcami

Motívy darcovstva, fundraisingová pyramída, segmentácia, získavanie a kultivácia darcov, podporovateľský servis.

 • Komunikácia vo fundraisingu

Vzťah komunikácia-značka-fundraising, komunikačné kanály.

 • Zručnosti fundraisera/-ky

Sebariadenie, komunikačné a sociálne zručnosti, tímová práca.

 • Nástroje fundraisingu

Individuálne a firemné darcovstvo, asignácia dane, verejné zbierky, direct mail, direct dialogue, online a digitálny fundraising, podujatia, telemarketing, veľkí darcovia a závete, grantový fundraising, samofinancovanie.

 • Podporné nástroje fundraisingu

Databáza, prieskum, techniky evaluácie.

 • Efektívnosť fundraisingu

Investície do fundraisingu a ich návratnosť.

 • Transparentnosť a etika vo fundraisingu

Dôležitosť transparentnosti pri získavaní zdrojov a etika pri práci s darcami.

 • Právne aspekty a regulácia

Ochrana dát, právna regulácia zbierok a mimovládnych organizácií.

 

Čo si účastníci kurzu odnesú:

 • Nové informácie a inšpirácie pre rozvoj svojho fundraisingu,
 • Prezentácie zo vzdelávacieho kurzu, prípadne prezentácie z 1. a 2. slovensko-českej konferencie o fundraisingu,
 • Odborné domáce i zahraničné materiály/texty k problematike kurzu, konkrétne príklady, prípadové štúdie, odporúčania na ďalšie knižné či internetové zdroje,
 • Odbornú publikáciu Eduarda Marčeka Verejné financovanie mimovládnych neziskových organizácií z verejných zdrojov na úrovni miestnych samospráv v SR,
 • Inšpiratívnu knižku Andreja Kisku Cesta manažéra z pekla alebo Ako robiť charitu úspešne a so srdcom.

 

Lektori:

 • Eduard Marček (Slovenské centrum fundraisingu)
 • Katarína Bartovičová (Slovenské centrum fundraisingu)

Späť

Kontakt

Easy Giving - Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva
c/o Centrum pre filantropiu
Kozia 11
811 03 Bratislava

polakovic (a) changenet . sk
tel.: +421 (0) 905 324 987

© 2011 Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode