Otázky a odpovede

V tejto časti nájdete otázky, ktoré priebežne k uplatňovaniu nového zákona o verejných zbierkach dostávame. Odpovedáme na ne z pohľadu účastníkov v pracovnej skupine pri MV SR, ktorá o zákone diskutovala a navrhovala konkrétne úpravy. Pri niektorých otázkkach sa opierame aj o výklad právnikov, pričom v takom prípade je táto skutočnosť vždy uvedená. 
 

Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás tu.
 

Tieto FAQ nie sú výkladom zákona. Majú skôr napomôcť k lepšej orientácii v tejto novej právnej úprave. V prípade nejasností vám odporúčame sa obrátiť na právnikov či priamo na správny orgán (Ministerstvo vútra SR alebo príslušný Okresný úrad). 

 • Naša organizácia prijíma dary prostredníctvom on-line platby na svojej webovej stránke. Musíme mať zaregistrovanú verejnú zbierku?

  V prípade ak mimovládna organizácia oslovuje širokú verejnosť v rámci svojich fundraisingových aktivít s cieľom podpory organizácie ako takej, t.j. nie presne vymedzený verejnoprospešný účel použitia prijatých finančných prostriedkov, iba podpora organizácie vo všeobecnosti, organizácia nepotrebuje na takéto aktivity schválenie verejnej zbierky

  Rovnako odporúčame evidovať účel prijatej platby (daru) napríklad tým, že darca uvedie variabilný symbol priradený ku konkrétnemu účelu daru. Podobne môže poslúžiť možnosť identifikovať darcu napríklad tým, že zanechal pri dare svoje meno a emailovú adresu, či evidovanie kampane na ktorú darca zareagoval a z ktorej bude jasné, že nejde o verejnú zbierku. 

  Odporúčame vám v komunikácií vyhnúť sa slovu "zbierka". 

   

 • Naša organizácia oslovuje darcov porstrednáctvom listových zásielok a emailov a žiada ich o podporu našej práce či konkrétnej kampane. Potrebujeme si zaregistrovať verejnú zbierku?

  V §1 ods. 1 sa vymeduje pojem verejná zbierka nesledovne: 

  Zbierkou je získavanie a zhromažďovanie dobrovoľných peňažných príspevkov (ďalej len „príspevok“) právnickými osobami oprávnenými vykonávať zbierku podľa tohto zákona od vopred neurčeného okruhu prispievateľov na vopred určený všeobecne prospešný účel alebo na individuálne určenú humanitárnu pomoc pre fyzickú osobu alebo skupinu fyzických osôb, ktoré sa ocitli v núdzi, v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

  Podčiarknutá časť texu je v súvislosti s vašou otázkou dôležitá. Ak oslovujete vopred jasne určený okruh prispievateľov, napríklad tým, že zasielate list či email konkrétnemu človeku či spoločnosti na konkrétnu adresu nespadá vaša žiadosť o dar pod definíciu verejnej zbierky. A to, podľa nášho názoru, ani v prípade, že žiadaťe dar na "na vopred určený všeobecne prospešný účel alebo na individuálne určenú humanitárnu pomoc pre fyzickú osobu alebo skupinu fyzických osôb, ktoré sa ocitli v núdzi, v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou". Je však dôležité vedieť jasne preukázať, že dar bol získaný oslovovaním vopred určeného okruhu ľudí napríklad archivaáciou dát z mailingu a taktiež schopnoťou identifikovať platby ako dar z mailingovej kampane (ideálne prostredníctvom variabilného symbolu).

 • Ak sa zbierka vykonáva kontinuálne (viac ročne), treba ju rozdeľovať na ročné zbierky, ktoré treba registrovať ako samostatne zbierky? Alebo je možné predlžovať pôvodnú prvú zbierku?

  § 7 ods. 4 zákona o verejných zbierkach: 

  Správny orgán môže povoliť predĺženie vykonávania zbierky podľa odseku 3 o ďalších 12 mesiacov na návrh právnickej osoby o predĺženie lehoty na vykonávanie zbierky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Návrh sa podáva najneskôr 30 dní pred ukončením zbierky zapísanej v registri zbierok a musí obsahovať dôvod predĺženia lehoty na vykonávanie zbierky a predbežnú správu zbierky už vykonanej zbierky k poslednému dňu predchádzajúceho mesiaca podľa § 13 ods. 2. Ak nastali zmeny údajov zapísané v registri zbierok, návrh musí obsahovať aj tieto zmeny. Správny orgán vydá rozhodnutie o predĺžení vykonávania zbierky do 15 dní odo dňa podania návrhu o predĺženie lehoty na vykonávanie zbierky a vykoná zápis v registri zbierok.

   

  Zo znenia § 7 ods. 4 vyplýva, že právnická osoba môže v odôvodnených prípadoch podať správnemu orgánu návrh na predĺženie registrácie zbierky na ďalších 12 mesiacov. Pritom dôvod hodný osobitného zreteľa je na posúdení orgánu a môže ním byť aj potreba vykonávať zbierku dlhodobo (kontinuálne). Žiadosť musí byť podaná najneskôr 30 kalendárnych dní pred ukončením zbierky a okrem zôvodnenia musí obsahovať predpežnú správu pozostávajúcu z:

  • prehľadu vykonávania zbierky (textová časť), 
  • prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky, 
  • bankové výpisy z osobitného účtu, 
  a to za obdobie od začiatku konania zbierky k poslednému dňu predchádzajúceho mesiaca. Ak napríklad mimovládna nezisková organizácia, ktorá má registrovanú verejnú zbierku na obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 chce túto lehotu predĺžiť, musí podať návrh najneskôr 1.12.2015. Jeho súčasťou je predbežná správa definovanú v § 13 ods. 2. Táto správa zahŕňa prehľady a bankové výpisy za obdobie od 1.1.2015 do 30.11.2015. Ak by bola žiadosť podaná napr. 27.11.2015, správa by bola za obdobie 1.1.2015 do 31.10.2015.


  Pozn.: Zástupcovia imovládnych neziskových organizácií, zapojených do tvorby nového zákona navrhovali iný systém možnosti ogranizovania zbierok na dlhšie obdobie, ako je obdobie 12 mesiacov. Úprimne, sie nie sme istý, ako bude tento schválený spôsob v praxi správnym orgánom uplatňovaný, a či dokonca uplatiteľný. 
   
   
 • Ak chce organizácia vykonávať každý rok zbierku a nepožiadať správny orgán o predĺženie existujúcej zbierky, môžu zostať v platnosti čísla bankových účtov kvôli všetkým nastaveným platbám, alebo treba zakladať nové účty a meniť v systémoch všetky čísla účtov?

  § 3 ods. 3 zákona o verejných zbierkach: 

  Na vykonávanie zbierky je právnická osoba povinná zriadiť osobitný účet, na ktorom sa budú zhromažďovať príspevky tvoriace hrubý výnos zbierky, a prostredníctvom ktorého sa budú vykonávať úhrady spojené s použitím čistého výnosu zbierky.

   

  Osobitný účet (alebo účty), musia slúžiť výhradne pre zhomažďovanie hrubého výnosu zbierky a úhrady spojené s použitím čistého výnosu zbierky.  Podľa nášho názoru je možné používať rovnaký účet pre novú zbierku pričom je však dôležité vedieť jasne identifikovať a oddeliť financie príslušné k jednotlivým zbierkam. 

   

 • §8 Darcovská správa SMS – “príspevky musia byť odvedené na osobitý účet do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky” – čo v prípade, že operátori nevedia zaručiť splnenie tohto termínu? Kto nesie sankcie? Aké sú? Môže byť darcovská SMSka zaslaná v čase plynutia zbierky X pripísaná do nasledujúcej registrovanej zbierky Y?

  Lehota 90 dní sa v zákone objavuje viac krát, v tomto prípade je dôležité si ju všimnúť v:

  • § 13 ods. 1 podľa ktorého je "právnická osoba povinná do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky predložiť správnemu orgánu predbežnú správu zbierky". Tá obsahuje aj informáciu o hrubom výnose ktorej súčasťou su aj príspevky prostredníctvom SMS. 
  • § 8 určuje povinnosť do 90 dní previesť na osobitný účet príspevky zaslané prostredníctvom SMS. Táto lehota bola stanovená na základe informácií, od MNO podľa ktorých by mala byť dostatočná za zaslanie príspevkov od operátorov. Rovnako táto lehota nemohla byť dlhšia, ako je lehota povinnosti predložiť predbežnú správu zbierky. 

  Odporúčame preto:

  • Pokiaľ ukončenú zbierku kontinuálne nenahrádza nová zbierka na rovnaký účel - zabezpečiť, aby nebolo možné na SMS číslo po ukončení zbierky prispieť a v prípade, že aj napriek tomu zašle operátor príspevky už po lehote 90 dní, túto skutočnosť zverejniť v záverečnej správe a v nej  upraviť informáciu o hrubom výnose a zároveň túto situáciu konzultovať so správnym orgánom. 
  • Pokiaľ ukončenú zbierku kontinuálne nahrádza novoregistrovaná zbierka na rovnaký účel pripúšťame možnosť pripísať "omeškaný" príspevok k príjmom novoregistrovanej zbierky. 

  Správne delikty definuje § 15 zákona o verejných zbierkach. V tomto paragrafe však nefiguruje žiadna sankcia spojená s pripísaním príspevku po lehote 90 dní definovanej v § 8 zákona. 

 • Ak je verejná zbierka vykonávaná kombinovanými spôsobmi podľa §7 (aj zasielaním príspevkov na osobitý účet aj zbieraním do prenosných pokladničiek) ako sa vzťahuje na túto zbierku §7 (6) zbierku (...) možno vykonávať najdlhšie 14 po sebe nasledujúcich dní v kalendárnom roku.

  § 5 definuje postup pri registrácii zbierky. Právnická osoba doručí správnemu orgánu návrh na registráciu zbierky, ktorý musí mimo iného obsahovať aj "dátum začatia a dátum ukončenia zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky". V praxi to znamená, že prívnická osoba v návrhu vyznačí akým spôsobom bude zbierku vykonávať a ku každému spôsobu priradí dátum začatia a dátum ukončenia.


  Po dobu najdlhšie 12 mesiacov odo dňa zápisu zbierky do registra zbierok možno vykonávať zbierku spôsobmi: zasielaním príspevkov na osobitný účet, zasielaním darcovských správ SMS alebo volaním na skrátené číslo, zbieraním do stacionárnych pokladničiek, predajom predmetov, predajom vstupeniek (alebo kombináciou týchto spôsobovplatí. 

  Zbierku konanú zbieraním do prenosných pokladničiek je možné vykonávať najdlhšie 14 po sebe nasledujúcich dní v kalendárnom roku a potom až nasledovný kalendárny rok. 

   

  Zatiaľ nevieme, či MV SR pripravý registračný formulár, no predpokladáme, že návrh právnickej osoby by mal obsahovať informácie približne nasledovne: 

  Verejnú zbierku budeme organizovať nasedovnými spôsobmi s nasledovnými dobami trvania:

  • zasielaním príspevkov na osobitné účety XXXXXX/XXX, XXXXXX/XXX a XXXXXX/XXX - doba trvania 1.1.2015 do 31.12.2015, 
  • zasielaním darcovských správ SMS na skrátené telefónne číslo XXX kde cena jednej SMS predstavuje 4€ a celá suma bude výnosom verejnej zbierky - doba trvania 1.1.2015 do 31.12.2015, 
  • zbieraním do stacionárnych pokladničiek umiestnených v prevádzkach obchodných domov a v kultúrnych centrách - doba trvania 1.1.2015 do 31.12.2015, 
  • zbieraním do prenosných pokladničiek v jednotlivým mestách Slovenska v rámci podujatia týždeň pre Afriku - doba trvania 1.6.2015 do 7.6.2015.
 • Je možné na jeden bankový účet odkazovať dve verejne zbierky?
  Vzhľadom na on-line platby viazané sa k rôznym bankám musí mať vyhlasovateľ zbierky účty vo všetkých bankách. Aby sa minimalizovali náklady na poplatky bankám, môžu jeden účet zdieľať dve zbierky? Čo konkrétne znamená "osobitný účet"?

  V tomto prípade vám odporúčame požiadať o stanovisko právnika, alebo priamo MV SR. Podľa nášho názoru je však obhájiteľné prijímať dary na dve verejné zbierky na jeden bankový účet pričom musí právnická osoba, ktorá tieto zbierky organizuje vedieť identifikovať každú z platieb a priradiť ju k správnej zbierke. 

  V prípade využívania on-line platieb (napr. príjímanie platieb kartou na b.ú.) tiež vidíme možnosť mať dva samostatné účty, pre každú zbierku zvlášť a na ne preposielať platby určené tej-ktorej zbierke. 

  Rovnako je otázne, či prijímanie on-line darov treba zaradiť pod verejnú zbierku, viac sa dočítate v otázke, ktorá sa venuje on-line platbám. 

   

   

 • Nový zákon ukončuje zbierky, ktoré boli povolené podľa doterajšieho zákona k 31.7.2014. Do kedy treba tieto zbierky vyúčtovať a akým spôsobom?

  Vaša otázka sa týka § 17 podľa ktorého: 

  (1) Vykonávanie zbierky povolenej podľa doterajších predpisov musí byť ukončené do 31. júla 2014. Vykonávanie zbierky podľa prvej vety po 31. júli 2014 sa považuje za vykonávanie zbierky bez zápisu do registra zbierok.
  (2) Vyúčtovanie zbierky podľa odseku 1 predloží právnická osoba, ktorá zbierku vykonávala, správnemu orgánu do 31. júla 2015.
  (3) Konanie o zbierke začaté a právoplatne neskončené podľa doterajších predpisov sa zastavuje.

   

  V prvom rade treba upozorniť, že pokiaľ budete po 31. 7. 2014 vykonávať zbierku, ktorá bola povolená ešte podľa zákona  č. 63/1973 Zb, hrozí vám podľa § 15 ods. 1 pokuta od 100 eur do 1 000 eur pričom pri ukladaní pokuty správny orgán prihliada na povahu, závažnosť, spôsob, čas trvania, následky a okolnosti spáchania správneho deliktu.  

  Ak chcete v zbierke pokračovať, je potrebné v dostatočnom predstihu (minimálne 15 kalendárnych dní) registrovať zbierku už podľa nového zákona s dátumom začatia zbierky 1.8.2014. Keďže ide o nový zákon, na ktorý si budú zvykať tak organizátori zbierok, ako aj správny orgán, odporúčame vám zbierku registrovať už v prvých júlových dňoch abyste tak stihli prípadné doplnenia registrácie.

  Zbierku, ukončenú podla ods. 1 je potrebné vyúčtovať do 31. júla 2015 pričom sa vyúčtuje podľa podľa doterajších predpisov.

   

 • Pracujem na žiadosti na povolenie konania VZ a z nového zákona vyplýva, že na Ministerstvo vnútra môžem podať žiadosť až po súhlasnom vyjadrení MZV.
  Je to tak, však? Viete mi prosím povedať, komu mám žiadosť na MZV adresovať?

  V prvom rade si musíme zvyknúť, že podľa nového zákona správny orgán (MV SR alebo príslušný okresný úrad) zbierky nepovoľuje ale registruje po splnení zákonných podienok. Ale poďme k vašej otázke:

  Podľa § 4, ods 2 "Zbierku, ktorej aspoň časť čistého výnosu bude použitá mimo územia Slovenskej republiky, ministerstvo zapíše do registra zbierok len po predchádzajúcom súhlasnom stanovisku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky."

  Ide o kontinuitu so starým zákonom kedy Ministerstvo vnútra (MV SR) rovnako v prípade zbierok, pri ktorých výnos putoval do zahraničia žiadalo o stanovisko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ SR) a to často bez toho aby si organizácie žiadajúce o povolenie "zahraničnej" zbierky tento postup uvedomovali. Toto sa v zásade nemení. Nie je povinnosť organizátora verejnej zbierky takéto stanovisko predkladať, MV SR si stanovisko od MZVEZ SE vyžiada samo. 

  Vašou povinnosťou je pri registrácií postupovať podľa § 5, kde sú v ods. 2 uvedené všetky náležitosti, ktoré váš návrh na registráciu zbierky musí obsahovať.

   

  P.S.: momentálne (k 25.7.2014) nám nie je jasné, či MV SR a OÚ budú požadobvať predloženie návrhu na registráciu zbierky na špecifickom formulári, alebo či bude organizátor predkladať návr vo forme listu ktorý bude spĺňať náležitosti § 5, ods. 2.

Kontakt

Easy Giving - Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva
c/o Centrum pre filantropiu
Kozia 11
811 03 Bratislava

polakovic (a) changenet . sk
tel.: +421 (0) 905 324 987

© 2011 Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva.

Tvorba webu zdarmaWebnode